ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้งาน “Ninja Black Running ” / Term of use

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์มนี้ การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ แอปพลิเคชันมือถือ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของ www.Ninja Black Running บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอนโซล หรืออุปกรณ์อื่น (เรียกรวมว่า "อุปกรณ์") เป็นการแสดงว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของข้อกำหนดการใช้งาน และกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้ ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกที่จดทะเบียนของ “Ninja Black Running ” หรือไม่ก็ตาม “Ninja Black Running ” อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศใช้บนเว็บไซท์ “Ninja Black Running ”   หากคุณมีการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่ปรับปรุงใหม่นั้น

ผู้ให้บริการคือ www.NinjaBlackRunning.com ซึ่งจะเรียกว่า "Ninja Black Running "

ผู้ใช้บริการได้แก่

 1. ผู้จัดงานแข่งขันวิ่ง เจ้าของงานวิ่ง ซึ่งจะเรียกว่า "ผู้จัดงาน"
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวิ่ง ซึ่งจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"

กฎการใช้งานทั่วไป

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

 • "ผู้จัดงานและผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกกับทาง “Ninja Black Running ”  โดยลงทะเบียนให้ครบสมบูรณ์ โดยข้อมูลที่ลงทะเบียนต้องเป็นความจริง
 • "ผู้จัดงาน" ยอมรับว่า “Ninja Black Running ”  คิดค่าบริการใช้ระบบ ตามที่ตกลงกันระหว่าง “Ninja Black Running ”  และ ผู้จัดงาน
 • "ผู้จัดงาน" ยอมรับว่าจะรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานของผู้จัดงาน โดยเก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับของท่านแต่เพียงผู้เดียว"ผู้จัดงาน" ตกลงจะรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีของท่าน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • “ผู้จัดงาน” เป็นผู้กำหนดราคาขายสินค้าและบริการ รวมทั้งจำนวนและปริมาณของสินค้าและบริการ
 • "ผู้ใช้บริการ" ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง
 • "ผู้ใช้บริการ" ยอมรับว่าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มจะครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินผ่านระบบของ “Ninja Black Running ” ครบสมบูรณ์แล้ว
 • "ผู้ใช้บริการ" ยอมรับว่าจะรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานของผู้จัดงาน โดยเก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับของท่านแต่เพียงผู้เดียว
 • "ผู้ใช้บริการ" ตกลงจะรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีของท่าน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • "ผู้ใช้บริการ" ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น การชำระค่าสินค้าและบริการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
 • “Ninja Black Running ” เป็นเพียงผู้ให้บริการในการจำหน่ายบัตรออนไลน์แก่ “ผู้ใช้บริการ” และตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการแทน “ผู้จัดงาน”เท่านั้น ดังนั้นการจำหน่ายบัตรออนไลน์ของ “Ninja Black Running ” ถือเป็นการซื้อสินค้าและบริการจาก”ผู้จัดงาน”
 • การสั่งซื้อ รวมถึงการชำระค่าสินค้าและบริการของ “ผู้ใช้งาน” ที่ได้รับการยืนยันจาก “Ninja Black Running ” ว่าเป็นธุรกรรมทางการเงินที่ดำเนินการครบสมบูรณ์แล้วผ่านทางเว็บไซท์หรือทางอีเมล  “Ninja Black Running ” ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือมีสิทธิ์ยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว แม้ว่าเป็นการทำธุรกรรมจากความผิดพลาดของ “ผู้ใช้บริการ” ก็ตาม หากมีข้อถกเถียงภายหลังเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว ให้ถือว่าการทำธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันผ่านทางเว็บไซท์เท่านั้น
 • “Ninja Black Running ” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงรายการส่งเสริมการขาย โดยจะเป็นหน้าที่ของ “ผู้จัดงาน”
 • “Ninja Black Running ” ไม่สามารถยืนยันจำนวนสินค้าและบริการที่แน่นอนได้หาก “ผู้จัดงาน” จัดให้มีการจำหน่ายผ่านหลายช่องทาง

การชำระเงิน

 • “ผู้ใช้บริการ” สามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ตามวิธีที่ “Ninja Black Running ” กำหนด
 • การชำระเงินจะครบสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันจาก Ninja Black Running ผ่านทางหน้าเว็บไซท์เท่านั้น

ค่าบริการ

 • Ninja Black Running มีสิทธิ์คิดค่าบริการในการดำเนินการตามจำนวนสินค้าและบริการ ค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง “ผู้จัดงาน” และ “Ninja Black Running ”
 • ค่าบริการในการดำเนินการจะไม่มีการคืนในทุกกรณี

การเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงาน

 • การจัดงานอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิก โดยการพิจารณาเป็นหน้าที่ของ “ผู้จัดงาน” ทาง “Ninja Black Running ” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา หากมีการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงาน “ผู้ใช้บริการ” สามารถติดตามข้อมูลการประชาสัมพันธ์จาก “ผู้จัดงาน” โดยตรง

การยกเลิกการสั่งซื้อและการคืนเงินค่าสินค้าและบริการ

 • กรณีมีการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงาน “ผู้ใช้บริการ” มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินค่าสินค้าและบริการจาก “ผู้จัดงาน” ได้โดยตรงเท่านั้น ยกเว้นทาง “Ninja Black Running ” กำหนดเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถรับเงินคืนผ่านทาง Ninja Black Running
 • “Ninja Black Running ” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงาน หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใดๆ ของ “ผู้จัดงาน” ในทุกกรณี
 • “Ninja Black Running ” มีสิทธิ์ยกเลิกสินค้าและบริการของ “ผู้ใช้บริการ” ที่ได้ทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว หากเห็นว่าลักษณะการนำไปใช้ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

ข้อจำกัดในการใช้แพลตฟอร์ม

 • คุณสามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือเพื่อสั่งซื้อหรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ “Ninja Black Running ”
 • คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศการแสดงความเป็นเจ้าของออกจากสิ่งที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมาจากแพลตฟอร์ม
 • คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข คัดลอก แปล ออกอากาศ ดำเนินการ แสดง แจกจ่าย สร้าง ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ ส่ง หรือจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาหรือเนื้อหาใดก็ตามที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (มีการให้คำจำกัดความที่ด้านล่าง) หากมิได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจาก “Ninja Black Running ” เว้นแต่จะเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่เป็นของคุณเองซึ่งคุณโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • คุณตกลงที่จะไม่ใช้การทำเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ การแยกข้อมูล หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่คุณ

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่น
“Ninja Black Running ”  สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ “Ninja Black Running ” ดังนั้น “Ninja Black Running ” ขอปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูล หรือกิจกรรมในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่นเหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

การดูแลความปลอดภัยในส่วนของชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน
“ผู้จัดงาน” และ “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้บัญชี “Ninja Black Running ” ของคุณ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย และอย่าอนุญาตให้ใครใช้ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของคุณในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
“Ninja Black Running ” จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าคุณจะรับทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ต้องมีความรับผิดชอบ
“ผู้จัดงาน” เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของ “ผู้จัดงาน” การโต้ตอบของ “ผู้จัดงาน” กับผู้ใช้ท่านอื่น และกิจกรรมของ “ผู้จัดงาน” บนแพลตฟอร์ม โปรดอย่าดำเนินการใดๆ หรือโพสต์สิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้ “Ninja Black Running ” หรือผู้ใช้ของ “Ninja Black Running ” ต้องเสี่ยงต่ออันตรายหรือการรับผิดไม่ว่าในประเภทใดก็ตาม

ต้องเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์
ไม่ออกนอกประเด็นและโพสต์เฉพาะความคิดเห็นและเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เว้นแต่คุณลักษณะของแพลตฟอร์มจะร้องขอ คุณไม่ควรพูดถึงนโยบาย ผลิตภัณฑ์ในอนาคต การเก็งกำไร หรือข่าวลือเกี่ยวกับ “Ninja Black Running ” และผลิตภัณฑ์ บริการของ “Ninja Black Running ”  หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่อยู่นอกประเด็น

ต้องมีความสุภาพและเหมาะสม
ห้ามมิให้แสดงความโกรธและการดูหมิ่น ห้ามมิให้โพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือลิงก์ ไปยังเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นการผิดกฎหมาย การล่วงละเมิด การสบประมาท การหมิ่นประมาท การละเมิด การสร้างความโมโห การหลอกลวง ความไม่ถูกต้อง การทำให้เข้าใจผิด ความประสงค์ร้าย การฉ้อฉล ความเท็จ การอนาจาร การเป็นอันตราย การก่อกวน การข่มขู่ การคุกคาม ความเกลียดชัง การใช้ในทางที่ผิด ความหยาบคาย การลามก เรื่องลามก ความรุนแรง เรื่องทางเพศที่ชัดเจน การละเมิดความเป็นส่วนตัว การโฆษณา ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ตามกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ตามสัญญา การละเมิดในบริบททางเพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือชาติพันธุ์ รวมทั้งที่จะเป็นอันตราย หรือที่เป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้อื่น หรือเป็นการล่วงละเมิดในรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ “Ninja Black Running ” แต่เพียงผู้เดียว หามโพสต์ภาพถ่ายหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยที่มิได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น ห้าม "เฝ้าติดตาม" ข่มขู่ กระทำโดยมิชอบ ทำให้เกิดอันตราย หรือก่อกวนผู้ใช้แพลตฟอร์มหรือบุคคลอื่น

ต้องรักษาความเป็นส่วนตัว
ห้ามโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามรวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น หรือส่งอีเมลที่ไม่ได้มีการร้องขอหรือการสื่อสารอื่นๆ ห้ามรวบรวม ใช้ หรือโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นลงบนแพลตฟอร์ม โดยที่มิได้รับอนุญาตจากผู้นั้น หรือเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

ต้องดำเนินการในฐานะที่เป็นตนเอง
ห้ามแสร้งทำเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ห้ามแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับตัวตน อายุ หรือหน่วยงานของคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตาม ห้ามลงทะเบียนบัญชี “Ninja Black Running ” มากกว่าหนึ่งบัญชี ลงทะเบียนบัญชี “Ninja Black Running ” ในฐานะที่เป็นตัวแทนของบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานอื่น หรือจำหน่ายหรือถ่ายโอนโปรไฟล์หรือบัญชีของคุณ ห้ามใช้หรือพยายามใช้บัญชี ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของบุคคลอื่น

ต้องถูกต้องตามกฎหมาย
ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ดำเนินการ หรือใช้แพลตฟอร์ม ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมาย เป็นการทำให้เกิดการรับผิด หรือส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมาย ห้ามดำเนินการใดๆ บนแพลตฟอร์มที่ออกแบบขึ้นมานี้ เพื่อก่อกวน รบกวน ทำให้เสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้มีข้อมูลมากเกินไป หรือทำให้จำกัดความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสาร หรือแพลตฟอร์มนี้ ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งประกอบด้วยของไวรัสซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ห้ามหาทางเลี่ยงหรือแก้ไขเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม (ยกเว้นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) เป็นของ “Ninja Black Running ”   ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อทางการค้าทั้งหมด (เช่น ชื่อ “Ninja Black Running ”  การออกแบบ สคริพท์ โค๊ด รหัสของระบบการใช้งาน) เป็นของ “Ninja Black Running ”  ได้รับการจดทะเบียนโดย “Ninja Black Running ”  และ/หรือได้รับการอนุญาตจาก “Ninja Black Running ”  เนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม (ยกเว้นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริพท์ รหัส การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง ดนตรี วิดีโอ แอปพลิเคชัน คุณลักษณะการโต้ตอบ เป็นกรรมสิทธิ์ของ “Ninja Black Running ”  โดย “Ninja Black Running ”  ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

การจำกัดการรับผิด
“Ninja Black Running ”  ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายอันพึงคาดหมายได้ รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือการสูญเสียข้อมูลใดๆ ที่เกิดจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มนี้ หรือการดำเนินการของผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น (ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของ “Ninja Black Running ”  หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใดๆ แม้ว่า “Ninja Black Running ”  จะแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ของคุณ การเยียวยาเพียงกรณีเดียวที่คุณมีต่อ “Ninja Black Running ”  สำหรับการใช้แพลตฟอร์มนี้หรือเนื้อหาใดๆ คือการหยุดใช้งานแพลตฟอร์มนี้