รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน
นินจาแบล็ค บิกินี่รันบีช 2021
และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

FUNRUN 4KM #1 (OLD) (102 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  Boonchu Chuensonthi 47 40-49 ปี ชาย S แบบที่ 2
  Burapa Soiphet 41 40-49 ปี ชาย L แบบที่ 1
  Chanita Mudpetch 40 40-49 ปี หญิง XL แบบที่ 2
  Jirapinya Sornchai 20 18-29 ปี หญิง M แบบที่ 2
  Kanchaya Laepong 42 40-49 ปี หญิง S แบบที่ 2
  kazuyuki karikomi 35 30-39 ปี ชาย XL แบบที่ 2
  Khanyanut Tathong 36 30-39 ปี หญิง S แบบที่ 2
  KRUEKRITH KALONG 51 50-59 ปี ชาย S แบบที่ 2
  Kunkamon Deejai 35 30-39 ปี หญิง M แบบที่ 2
  Lana Muneewaranuwat 59 50-59 ปี หญิง M แบบที่ 2
  Noppakrit Kanlapana 32 30-39 ปี ชาย M แบบที่ 1
  Patcharapa Patkit 30 30-39 ปี หญิง M แบบที่ 2
  Rattakan M 30 30-39 ปี หญิง L แบบที่ 2
  Sarunya Thanopol 32 30-39 ปี หญิง S แบบที่ 2
  Sungworn Ngudgratoke 47 40-49 ปี ชาย L แบบที่ 2
  Supamas Nachainak 27 18-29 ปี หญิง L แบบที่ 2
  SUPARAT KALONG 51 50-59 ปี หญิง S แบบที่ 1
  Supichaya Kajawong 58 50-59 ปี หญิง XL แบบที่ 2
  Suthirada Luesathan 40 40-49 ปี หญิง M แบบที่ 2
  Tanaporn Potajalarn 32 30-39 ปี หญิง M แบบที่ 1
  Thanvarat Lertphan 45 40-49 ปี หญิง S แบบที่ 2
  Thunyachol Thawornwiriyanan 50 50-59 ปี หญิง 2S แบบที่ 2
  Vittawat Photajaroen 31 30-39 ปี ชาย M แบบที่ 2
  กฤษกานต์ ทวีผล 29 18-29 ปี ชาย 2XL แบบที่ 2
  กษม ป้อข่วง 55 50-59 ปี ชาย L แบบที่ 2
  กัญจนรัตน์ ณัฐธันยาภัทร์ 41 40-49 ปี หญิง M แบบที่ 1
  กัญญาลักษณ์ เกาะแก้ว 47 40-49 ปี หญิง L แบบที่ 2
  กัณณภัค นรากร 37 30-39 ปี หญิง S แบบที่ 1
  กาญจนา เขียวหวาน 29 18-29 ปี หญิง 2XL แบบที่ 2
  การุญ น้อยทรัพย์ 43 40-49 ปี ชาย XL แบบที่ 2
  กุลวรรณ ชัยเจริญพงศ์ 46 40-49 ปี หญิง M แบบที่ 2
  ขวัญข้าว ประโทนเทพ 29 18-29 ปี หญิง S แบบที่ 2
  คมสรรค์ กิจเจริญชัย 38 30-39 ปี ชาย M แบบที่ 2
  คาวุต โพธิ์ทอง 45 40-49 ปี ชาย 2S แบบที่ 1
  จารุวรรณ์ กตัญญู 31 30-39 ปี หญิง S แบบที่ 2
  ชนิตา สุภพานิชย์ 36 30-39 ปี หญิง M แบบที่ 2
  ชยุตรา มาตา 15 ต่ำกว่า 18 ปี หญิง M แบบที่ 2
  ชัชพจน์ พิจารณา 62 60 ปีขึ้นไป ชาย XL แบบที่ 1
  ชัยวัฒน์ หวานเสนาะ 29 18-29 ปี ชาย 2XL แบบที่ 2
  ณภัทรชนก โอนอ่อน 43 40-49 ปี หญิง S แบบที่ 2
  ณัทพัฒน ศรีงาม 36 30-39 ปี ชาย XL แบบที่ 2
  ดนุพล แววเพ็ชร 32 30-39 ปี ชาย L แบบที่ 2
  ดวงพร มุกดาประกร 47 40-49 ปี หญิง M แบบที่ 2
  ธนวัชร์ วัฒนา 37 30-39 ปี ชาย M แบบที่ 2
  ธนวัย กิตติกูลกิจ 35 30-39 ปี ชาย M แบบที่ 2
  ธนัฏฐ์ จีระวุฒิ 34 30-39 ปี ชาย แบบที่ 2
  ธนาศักดิ์ แป้นสุวรรณฉัตร 44 40-49 ปี ชาย XL แบบที่ 2
  นธี สิทธิเวช 35 30-39 ปี ชาย XL แบบที่ 2
  นวินดา สุขีนาค 43 40-49 ปี หญิง S แบบที่ 2
  นัฐพล มาตา 45 40-49 ปี ชาย XL แบบที่ 2
  นิธิยาภรณ์ เชื้อโพธิ์ 60 60 ปีขึ้นไป หญิง M แบบที่ 1
  บุรินทร์ โตวินัส 29 18-29 ปี ชาย XL แบบที่ 2
  บุษราภรณ์ สุทธิพิทยศักดิ์ 51 50-59 ปี หญิง M แบบที่ 1
  ปกป้อง ชัยเจริญพงศ์ 9 ต่ำกว่า 18 ปี ชาย S แบบที่ 2
  ประทุม บุปผาชาติ 56 50-59 ปี หญิง S แบบที่ 2
  ประสิทธิ์ ชัยเจริญพงศ์ 58 50-59 ปี ชาย L แบบที่ 1
  ปองคุณ ชัยเจริญพงศ์ 7 ต่ำกว่า 18 ปี ชาย S แบบที่ 2
  ปิยวรรณ จงใจจิตร 38 30-39 ปี หญิง M แบบที่ 1
  พงษ์พัฒน์ โสขุมา 56 50-59 ปี ชาย XL แบบที่ 2
  พรณี เอียดแก้ว 66 60 ปีขึ้นไป หญิง S แบบที่ 2
  พัชรพล บัวเหลือง 32 30-39 ปี ชาย M แบบที่ 2
  พานทอง ภูนาเมือง 58 50-59 ปี หญิง S แบบที่ 1
  พิชญ์ ปัญญาพันธ์ 33 30-39 ปี ชาย M แบบที่ 1
  พิชัย ผลาผล 37 30-39 ปี ชาย L แบบที่ 2
  พิมพ์เพชร สุวรรณวิจิตร 37 30-39 ปี หญิง XL แบบที่ 2
  พิไลพร เวชเคน 47 40-49 ปี หญิง S แบบที่ 2
  ภคพรรณ เวชเคน 55 50-59 ปี หญิง 2S แบบที่ 1
  ภูษิต มะหิงษ์ 38 30-39 ปี ชาย 2XL แบบที่ 1
  มหศักดิ์ พงศ์โกมล 45 40-49 ปี ชาย M แบบที่ 1
  มาริค กือเบล 16 ต่ำกว่า 18 ปี ชาย L แบบที่ 2
  รสรินทร์ เหลือหลาย 35 30-39 ปี หญิง M แบบที่ 2
  รสสุคนธ์ สาธร 37 30-39 ปี หญิง S แบบที่ 1
  รัชนีย์ มยุรา 52 50-59 ปี หญิง M แบบที่ 2
  วัชรี ใช้เทียมวงษ์ 55 50-59 ปี หญิง XL แบบที่ 2
  วิรุญญา วินทุพราหมณกุล 54 50-59 ปี หญิง S แบบที่ 2
  วิลาวรรณ ตุพิมาย 43 40-49 ปี หญิง S แบบที่ 1
  วีรภัทร ชีพเมืองแมน 22 18-29 ปี ชาย L แบบที่ 2
  ศนันต์ธรณ์ กุลพาณิชย์ 37 30-39 ปี หญิง 2S แบบที่ 2
  ศรัณย์ เกิดสุวรรณ 30 30-39 ปี ชาย L แบบที่ 2
  ศรัทธา สร้อยมาลา 34 30-39 ปี ชาย L แบบที่ 1
  ศรีสุบรรณ มาตา 44 40-49 ปี หญิง XL แบบที่ 1
  ศิริพร ไชยสงคราม 33 30-39 ปี หญิง L แบบที่ 2
  ศุทธา วิสุทธาภรณ์ 50 50-59 ปี ชาย XL แบบที่ 1
  ศุภชาติ ปภาพินท์ 58 50-59 ปี ชาย L แบบที่ 1
  สมกมล พิจารณา 57 50-59 ปี หญิง M แบบที่ 1
  สาย วง 42 40-49 ปี หญิง S แบบที่ 1
  สุธาวัลย์ เหลืองดำรงค์ชัย 33 30-39 ปี หญิง S แบบที่ 1
  สุมะนา บัวผาย 53 50-59 ปี หญิง L แบบที่ 2
  สุวรรณา เสนแสนยา 52 50-59 ปี หญิง M แบบที่ 2
  หทัยรัตน์ ลี่โรจนจริยากุล 39 30-39 ปี หญิง S แบบที่ 2
  อดิศักดิ์ ใบแบแน 44 40-49 ปี ชาย M แบบที่ 2
  อธิพัชร์ รัตนภาค 58 50-59 ปี ชาย M แบบที่ 2
  อนงค์ สมมุติรัมย์ 36 30-39 ปี หญิง M แบบที่ 2
  อมรรัตน์ ยุทธพันธ์ 39 30-39 ปี หญิง L แบบที่ 2
  อัญชิสา ประสงค์ดี 51 50-59 ปี หญิง M แบบที่ 2
  อิสระ ศรีนาราง 33 30-39 ปี ชาย XL แบบที่ 2
  อุทัย กิจชล 38 30-39 ปี ชาย S แบบที่ 2
  ฮาจาญาณีส์ สุขไพบูลย์ 27 18-29 ปี หญิง S แบบที่ 1
  เกี้ยวเกษ จีระวุฒิ 36 30-39 ปี หญิง M แบบที่ 2
  เอกชัย เบี้ยประเสริฐ 38 30-39 ปี ชาย XL แบบที่ 2
  เอกสิทธิ์ ทับแสงศรี 40 40-49 ปี ชาย L แบบที่ 2
  โส เงาวิพัฒนากุล 39 30-39 ปี ชาย 2XL แบบที่ 1

 

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @ninjablackrunning